Selected International Work

binzhou_3

Binzhou

Dandian Clubhouse

Dandian Clubhouse

Dubai Creek

Dubai Creek

dubai_office2.jpg

Dubai Office

dubai_residential2

Dubai Residential

Guangzhou Hillside

Guangzhou Hillside

guangzhou_lakes_2

Guangzhou Lakes

harbin_5

Harbin

jinan_olympic_4

Jinan Olympic

clubhouse5

Jinan Riverside Clubhouse

phoenix_town_2

Linyi

saigon_7

Miss Saigon

nanjing_2

Nanjing

paper_dragon_2

Paper Dragon

prosper_6

Prosper

qing_2

Qingdao Lakes

silver_city_5

Silver City

tangye_3

Tangye

xian_sales_center_3

Xian Sales Center

xian_urban_towers_1

Xian Urban Towers

yangbay1

Yangbay

yangzhou_1.jpg

Yangzhou

lu_zhou_1

Zhixin